REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.

2. Konkurs organizowany jest w związku z 101 rocznicą odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2019 roku.

3. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej postawy i pobudzenie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny, co wiąże się z budowaniem nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

4. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

5. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret/scenkę z postacią, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę Niepodległości (np. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Józef Haller, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński). Format pracy A4 maksymalnie, technika dowolna.

7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz opiekuna.

8. Do oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową.

9. Prace należy składać w Oddziale Dziecięcym do dnia 4 listopada (poniedziałek),

do godz. 17.00.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w bibliotece w dniu 8 listopada (piątek) o godz. 14.30.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.

 

Klauzula informacyjna w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka oraz w celu upublicznienia wyników konkursów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
 3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana dziecka* imię i nazwisko oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
 4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach oraz upublicznienia wyników, punktacji i ocen na podstawie Pani/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, konkursach i innych wydarzeniach zorganizowanych przez Bibliotekę, na stronie internetowej Biblioteki, profilach internetowych zarządzanych przez Placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
 6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji Placówki na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 7. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
 8. Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wydrukuj...