UCHWAŁA NR III/9/2006
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie: Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. „o bibliotekach” (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz § 83 Statutu Gminy Żarów, Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów” w poniższym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, zwana dalej Biblioteką, została powołana na mocy Zarządzenia Nr 5/85 Naczelnika Miasta i Gminy w Żarowie z dnia 01 marca 1985 r. i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. „o bibliotekach“ (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  • niniejszego Statutu.

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Żarów ul. Piastowska 10. Terenem działania jest miasto i gmina Żarów.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej

sieci bibliotecznej.

4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

6. Biblioteka jest wpisana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora pod numerem 2 i posiada osobowość prawną.

7. Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej wizerunek godła państwa, z napisem w otoku: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Biblioteki

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych,

6) prowadzenie różnych form pracy z mieszkańcami miasta i gminy Żarów, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego,

7) gromadzenie dokumentów życia społecznego,

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

9) pełnienie funkcji lokalnego centrum informacji o mieście i gminie Żarów,

10) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców.

3. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb środowiska lub służących szeroko pojętej promocji miasta i gminy Żarów.

ROZDZIAŁ III

Organy Biblioteki i jej organizacja

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Żarów.

2. Biblioteką zarządza dyrektor, który:

  • kieruje jej działalnością zgodnie ze Statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,
  • reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz,
  • ustala oraz nadzoruje wewnętrzną organizację pracy,
  • odpowiada za opracowanie i realizację planu działalności,
  • odpowiada za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator po zasięgnięciu opinii dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Świdnicy. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

4. W celu powołania dyrektora Organizator może ogłosić konkurs.

5. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

6. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

7. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

8. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

9. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa, obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

10. Biblioteka prowadzi: wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci oraz punkty biblioteczne.

11. W celu wypełniania zadań statutowych mogą być wprowadzane inne formy organizacyjne Biblioteki.

12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności poszczególnych komórek ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

13. Przy Bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki w Żarowie.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.

4. Przychodami Biblioteki są:

1) dotacja z budżetu gminy Żarów,

2) dochody własne,

3) darowizny i zapisy od osób fizycznych oraz osób prawnych,

4) dotacja celowa,

5) wpływy z prowadzonej działalności,

inne źródła.

5. Biblioteka – w granicach obowiązujących przepisów – może pobierać opłaty za swoje świadczenia, usługi i publikacje, a wpływy przeznaczać na cele statutowe

6. Działalność finansowa Biblioteki prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach publicznych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

7. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. „o rachunkowości” (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie obowiązujących przepisów.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/159/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 08 lutego 2001 roku, zm. Uchwałą Nr XLV/284/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2002 roku, zm. Uchwałą Nr XVIII/101/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2003 roku.

§ 4

Uchwała zostanie ogłoszona poprzez poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz w „Gazecie Żarowskiej”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów.

Opracowanie jednolitego tekstu Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów było spowodowane koniecznością dostosowania jego zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmianami w strukturze organizacyjnej Biblioteki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Stanisława Biernacka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Żarów