Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks Jana Twardowskiego w Żarowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.biblioteka.zarow.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Nazwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks Jana Twardowskiego
Prawna nazwa skrócona Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks Jana Twardowskiego
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Żarów
Miejscowość Żarów
Ulica Piastowska
Numer domu 10
Kod pocztowy 58-130
NIP 8841075673
REGON: 890323219
Telefon 74 858 05 40
Faks 74 858 05 40
e-mail biblioteka@biblioteka.zarow.pl

Adres strony internetowej: www.biblioteka.zarow.pl

Adres podmiotowej strony BIP: http://biblioteka.zarow.pl/bip/

Data publikacji strony internetowej: 08.12.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.11.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego
  brak dostępności mediów zmiennych w czasie
  częściowo zbyt niski kontrast między elementami
  pojawiają się teksty w postaci grafiki
  brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem
  częściowo zachodzące się teksty przy dużym powiększeniu czcionki
  brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych
  częściowe braki opisów kontekstowych odnośników
  brak: widocznego focusa, gestów punktowych, aktywowania ruchem, odczytania po oznaczeniu fokusem, podczas wprowadzania danych, identyfikacji błędów, sugestii korekty błędów, zapobiegania błędów.
  część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad zmianą strony internetowej. Planowany termin uruchomienia nowej witryny to czwarty kwartał 2021 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 74 858 05 40 lub wysłać e-mail na adres: biblioteka@biblioteka.zarow.pl

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Pietrzyk

e-mail: dyrektor@biblioteka.zarow.pl

Telefon: 74 858 05 40

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks Jana Twardowskiego

Do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik brak barier architektonicznych przy wejściu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek jest parterowy
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia – wypożyczalnia główna, czytelnia i pracownia komputerowa
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego