REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego

§ 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, zwanej dalej „Biblioteką”, udostępniane są wszystkim zainteresowanym.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

1) na zewnątrz, w Wypożyczalni Biblioteki,

2) prezencyjnie, tzn. na miejscu, w Czytelni Biblioteki,

3) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

4. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi kserograficzne, wydruki komputerowe oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

3) za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

4) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

5) za wysłane upomnienia w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu materiałów.

5. Wysokość pobieranych opłat określa cennik zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

6. Każda wpłata jest potwierdzona pokwitowaniem.

§ 2. PROCEDURA  ZAPISU

1. Zapis do Biblioteki  jest bezpłatny.

2. Przy zapisie należy:

1) okazać się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem

i PESEL-em,

2) zapoznać się z Regulaminem i podpisać Kartę zobowiązań.

3. Po podpisaniu Karty zobowiązań, Czytelnik otrzymuję bezpłatną Kartę biblioteczną.

4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub wymiany Karty bibliotecznej, Czytelnik wnosi opłatę w wysokości 5 zł (pięć złotych) za wydanie nowej karty.

5. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany nazwiska lub miejsca zamieszkania.

6. Czytelnika niepełnoletniego, do 13. roku życia, zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego Kartę zobowiązań, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypożyczone zbiory.

§ 3. UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie Karty bibliotecznej.

2. Wypożyczyć można jednorazowo 12 woluminów i 3 media.

3. Poszczególne rodzaje zbiorów wypożycza się na okres:

1) książki                                                      –  60 dni;

2) książki z księgozbioru podręcznego  –  14 dni;

3) książki mówione (audiobooki)           –  14 dni.

4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować 3 książki i 2 media  aktualnie wypożyczone.

5. Czytelnik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów telefonicznie lub na adres mailowy.

6. Zamówione zbiory będą do odbioru w okresie 7 dni.

7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki lub mediów,  jeżeli nie oczekują na nie inni Czytelnicy.

8. Biblioteka może żądać zwrotu książki lub mediów przed terminem ustalonym

w ust. 3,  jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

9. Czytelnik może korzystać z katalogu komputerowego Biblioteki na stronie www.szukamksiążki.pl po zalogowaniu się na indywidualne konto. Do zalogowania się potrzebny jest numer Karty bibliotecznej oraz PESEL.

§ 4. UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW NA MIEJSCU

1. W celu korzystania ze zbiorów na miejscu, Czytelnik pozostawia

u bibliotekarza Kartę biblioteczną.

2. Użytkownik nie posiadający Karty bibliotecznej, otrzymuje od bibliotekarza

tzw. kartę anonimową.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z prywatnych publikacji,

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi.

4. Na prośbę Użytkownika bibliotekarz może wyrazić zgodę  na wypożyczenie zbiorów na zewnątrz, pod warunkiem wypełnienia Karty zobowiązań.

5. Za zbiory wypożyczone na zewnątrz z Czytelni, bibliotekarz może naliczyć kaucję. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości wypożyczonych zbiorów.

§ 5. WYPOŻYCZENIA  MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Czytelnik, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, może zamówić zbiory

z innej biblioteki. Korzysta z nich na miejscu w Czytelni.

2. Koszty realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi Czytelnik.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  CZYTELNIKA  ZA  ZBIORY

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów, powinien  też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.

2. Czytelnik w razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów zobowiązany jest:

1) odkupić egzemplarz tego samego autora i tytułu,

2) zapłacić za zagubiony egzemplarz zgodnie z aktualną ceną rynkową,

3) zapłacić stosowną kwotę za zniszczenie zbioru. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

4. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony w § 3 pkt 3 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

5. Czytelnicy, którzy mają zobowiązania finansowe wobec Biblioteki, nie mogą korzystać z jej zbiorów.

6. W przypadku nie zwrócenia  w terminie wypożyczonych zbiorów, Biblioteka dochodzi ich zwrotu poprzez powiadomienie telefoniczne, podany adres mailowy lub pisemne upomnienie, którego koszt ponosi Czytelnik.

7. W szczególnych przypadkach dopuszcza się anulowanie kar za zwłokę.

§ 7. KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

1. Warunkiem korzystania z Czytelni Internetowej jest wpis do Rejestru odwiedzin.

2. Użytkownicy do 16. roku życia mogą korzystać ze stanowisk komputerowych

i Internetu w Oddziale Dla Dzieci.

3. Użytkownik może korzystać z Internetu przez 1 godzinę dziennie.

4. Użytkownik może korzystać z Internetu dłużej niż 1 godzinę dziennie,

w przypadku, gdy nie będzie osób oczekujących.

5. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron.

6. Niedozwolone jest przeglądanie stron pornograficznych, wulgarnych, propagujących przemoc lub treści obraźliwe.

7. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

8. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze

na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

9. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna,

że Użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

10. Użytkownik może korzystać z odpłatnej usługi za wydruki komputerowe.

11. Zasady płatności określa cennik wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki.

§ 8. PRZEPISY  KOŃCOWE

1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu

oraz korzystania z telefonów komórkowych.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa

do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 stycznia  2016 r.

C E N N I K

opłat pobieranych przez Bibliotekę Publiczna Miasta  i Gminy Żarów

im. ks. Jana Twardowskiego

1. Druga Karta biblioteczna 5,00 zł

2. Przetrzymanie zbiorów

– książki                                                  – 0,02 zł/za dzień

– audobooki (książki mówione)         – 0,10 zł/za dzień

3. Wydruki komputerowe

– 1 strona formatu A-4 (druk czarno-biały)         – 0,50 zł

– 1 strona formatu A-4 (druk kolor)                       – 1,00 zł

– 1 strona formatu A-4 (zdjęcie czarno-białe)      – 2,00 zł

– 1 strona formatu A-4 (zdjęcie kolor)                   – 4,00 zł

4. Usługi kserograficzne

– 1 strona formatu A-4 (tekst)          – 0,30 zł

– 1 strona formatu A-3 (tekst)          – 0,50 zł

– 1 strona formatu A-4 (zdjęcie)       – 1,00 zł

– 1 strona formatu A-3 (zdjęcie)       – 2,00 zł

5. Upomnienia – 6,00 zł + koszty przetrzymania

Zatwierdzam

Stanisława Biernacka