Biblioteka po raz kolejny bierze udział w XVI Dolnośląskich Spotkaniach Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH. 6.06.2019 r. będziemy gościć Barbarę Gawryluk – popularną pisarkę dla dzieci.
W tym roku finał imprezy odbędzie się w Świdnicy. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza do udziału w XIII Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów „Na rozgrzewkę książka – mistrzowie literatury (na start!)”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Dolnego Śląska. Na konkurs należy przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: literackiej lub plastycznej. Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18; 58-100 Świdnica, pok. 302, z dopiskiem: Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów, do 30 kwietnia 2019 r. Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2019 r. w Świdnicy, podczas finału XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH.

Pełen regulamin konkursu:

 

Regulamin 13. Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów pod hasłem

NA ROZGRZEWKĘ KSIĄŻKA – Mistrzowie literatury (na start!)”

zorganizowanego w ramach

XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”

 1. Organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 2. Cele konkursu:

 • rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 • wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością pisarzy polskich

 • kształtowanie kultury literackiej młodych czytelników

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

 • Na konkurs należy przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: literackiej lub plastycznej:

  Praca literacka powinna mieć formę recenzji wybranej książki polskiego autora o szeroko rozumianej tematyce sportowej (przykładowe tytuły w załączniku nr 2). Należy w niej określić tematykę utworu (ale nie opowiadać całej fabuły), jego wyjątkowość, dokonać subiektywnej oceny i uzasadnienia dla swojego wyboru „mistrza literatury” /klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasa 3 szkoły gimnazjalnej/

  Praca plastyczna będąca ilustracją do wybranej książki polskiego autora o szeroko rozumianej tematyce sportowej (przykładowe tytuły w załączniku nr 2), powinna być wykonana indywidualnie, dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4. W ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, staranność wykonania dzieła
  i ogólny wyraz artystyczny
  /przedszkolaki oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej/

 • Prace niesamodzielne oraz niespełniające w/w wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.

 • Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach

 • Prace należy dokładnie i czytelnie opisać:
  imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość
  tytuł i autor recenzowanej bądź ilustrowanej książki
  dane kontaktowe opiekuna/rodzica (imię i nazwisko, numer telefonu)

 • Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.

 • Prace należy dostarczyć/wysłać do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II piętro, pok. 302
  58-100 Świdnica, z dopiskiem:
  Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów.

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
  – praca plastyczna: przedszkolaki, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
  – praca literacka: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjalnych

 1. Termin konkursu

  Ostateczny termin nadsyłania lub dostarczania prac do Organizatora upływa 30 kwietnia 2019 roku

 1. Nagrody

  W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. Fundatorami nagród są: Wydawnictwo Literatura oraz Akapit Press.

 1. Postanowienia ogólne

 • Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę

 • Decyzja Jury jest ostateczna

 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów telefonicznie, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku w Świdnicy, podczas finału XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”

 • Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczenie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych. W pracach literackich organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania korekt literackich i redakcyjnych oraz dokonywania skrótów

 • Wraz z pracą na konkurs należy dostarczyć zgodę rodziców bądź opiekunów autora na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik nr 1) w celach promocji wydarzenia

 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora

 • Organizator nie zwraca kosztów podróży

 • Wszelkich informacji o konkursie udzielą pracownicy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, MPB Świdnica-tel. 74/640-09-42, @-mail: oddz@mbp.swidnica.pl

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58 -100 Świdnica tel: 74/640-09-46, mail: mbp@mbp.swidnica.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 609010402 lub adresem email: krzysztof.olejniczak@comars.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, wizerunek, wiek, miejscowość, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
 8. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, miejscowość, nr telefonu skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach.
 9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie Uczestnika: …………………………………………………………………..
imię i nazwisko Uczestnika

*Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, nr telefonu w celu uczestnictwa w wydarzeniu „Z książką na walizkach”.

……………………………………………………………….
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Tak Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji wydarzenia „Z książką na walizkach” na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wydawnictwach: Literatura, Akapit Press.

……………………………………………………………….
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe podkreślić

Załącznik nr 2

Przykładowa lista książek:

 • „Bolek i Lolek – Niech żyje sport”
 • Bahdaj Adam „Do przerwy 0:1”
 • Bąkiewicz Grażyna „1:0 dla Korniszonka”
 • Beręsewicz Paweł: „Więcej niż klub”, „Szeptane”, „Na przykład Małgośka”,„Złota jedenastka”
 • Berowska Marta „Bolek i Lolek – Sportowcy”
 • Czerwińska-Rydel Anna „Zdobyć koronę”
 • Edyk Anna „Mistrzowie sportu: wiersze dla dzieci”
 • Kaczmarek Jarosław „Skoczkowie – tajemnica mistrzów”
 • Kamiński Marek „Marek – chłopiec, który miał marzenia”
 • Kozłowska Urszula: „Kibic”, „Piłkarz”
 • Lang Adam „Nagroda pocieszenia”
 • Łacina Anna „Telefony do przyjaciela”
 • Marcin Rosłoń: Seria „Bohaterowie z boiska”
 • Nowak Ewa „Mecz o wszystko”
 • Pawłowska Agnieszka „Tygrysek Erwinek i energia uważności”
 • Podsiadło Jacek „Czerwona kartka dla sprężyny”
 • Rekosz Dariusz „Piłka nożna – O co w tym wszystkim chodzi?”
 • Ryrych Katarzyna „Wyżej niż wysoko”
 • Rutkiewicz Wanda „Pięć skarbów pod wielkim śniegiem”
 • Stanecka Zofia: „Basia i kask”, „Basia i piłka nożna”
 • Strękowska-Zaręba Małgorzata „Filipek i piłka nożna”
 • Szarkowie Joanna i Jarosław „ Kocham Polskę – Polska gola!”
 • Wierzbicki Łukasz „Ocean to pikuś”
 • Żółtowska-Darska Yvette: „Lewy…”, „Mundial…”, „Neymar Jr….”, „Szczęsny…”
Wydrukuj...