W bibliotece obecnie odbywa się szkolenie komputerowe realizowane w ramach projektu pn. „ALTAIR 2018 – kompleksowy projekt nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie, Osi Priorytetowej 10. EDUKACJA dla rozwoju regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W projekcie bierze udział grupa seniorów, w większości są to emerytowani nauczyciele, których opiekunem jest Krystyna Chodur. Szkolenie odbywa się dwa razy w tygodniu, w środę i piątek, w godzinach od 9:00 do 13:00, obejmuje 80 godzin lekcyjnych.

Chętnych (50+) zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu komputerowym, które rozpocznie się w lutym 2019 roku. Zapisy do dnia 21 grudnia br. osobiście w bibliotece lub telefonicznie, kontakt: Stanisława Biernacka, tel. 74 858 05 40 lub e-mail: biblioteka@um.zarow.pl

Wydrukuj...