Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ogłaszamy konkurs pt. „Moja ulubiona bajkowa kraina”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu miasta i gminy Żarów. Regulamin Konkursu: 1. Cele konkursu: – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
2. Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
im. ks. Jana Twardowskiego.

3. Formy konkursu: – literacka – dla uczniów gimnazjum,
– plastyczna – dla dzieci ze szkół podstawowych klasy 0-III
i IV-VI z terenu miasta i gminy Żarów. 4. Kategorie: – klasy 0-III, – klasy IV-VI,
– gimnazjum.
5. Zasady uczestnictwa: – uczestnicy konkursu mogą złożyć tylko jedną pracę,
– prace muszą być wykonane indywidualnie, – prace z dopiskiem „Moja ulubiona bajkowa kraina” należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Żarowie,
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów, – prace należy dokładnie opisać imieniem
i nazwiskiem, podać klasę, szkołę i opiekuna, – nadesłane prace przechodzą
na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich, – Organizator nie zwraca nadesłanych prac, – prace literackie: przedstawienie ulubionej lub wymyślonej krainy bajkowej, napisane ręcznie lub komputerowo na kartkach
w formacie A4, mogą zawierać do 2 stron, – prace plastyczne: przedstawienie ulubionej lub wymyślonej krainy bajkowej na kartce w formacie A4, technika wykonania dowolna, – prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. 6. Terminarz: – termin nadsyłania prac: 10 kwietnia 2017 r.,
– ogłoszenie wyników konkursu: 20 kwietnia 2017 r., godzina 14.30 w siedzibie biblioteki. 7. Kryteria oceny: – zgodność pracy z tematem konkursu,
– pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, – w przypadku prac literackich poprawność językowa i ortograficzna. 8. Kontakt: Biblioteka Publiczna
w Żarowie – telefon: 74 857 05 96, – e-mail: biblioteka@um.zarow.pl
9. Postanowienia końcowe: – złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne
z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, – udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135
z późn. zm.)

 

Wydrukuj...