Klauzula informacyjna ogólna dla biblioteki

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
 • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@efect-szkolenia.pl
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Żarów w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej i sprawnej realizacji zadań wynikających z charakteru prowadzonej działalności biblioteki. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 • Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę, udziału w konkursach, korzystania z zasobów biblioteki.
 • Pani/Pana dziecka* dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym Administrator udostępnia dane na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dziecka* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z oferty biblioteki.
 • Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.